Ik heb een tijdelijke opdracht in Nederland

Bent u een buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige uit de EU, EER of Zwitserland? En komt u een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland uitvoeren? Dan bent u verplicht dit te melden via het Nederlandse online meldloket.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onderscheidt dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

U bent dienstverrichter als u als buitenlandse werkgever tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst of opdracht uit te voeren;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert naar een vestiging van hetzelfde bedrijf of concern in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Bent u zelfstandige en komt u tijdelijk in Nederland een dienst of opdracht uitvoeren? Ook dan moet u zich in enkele gevallen melden.

De dienstontvanger, ook wel uw opdrachtgever, is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een contract heeft. Dit kan zijn een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Huurt u, als buitenlandse werkgever of zelfstandige een derde bedrijf of zelfstandige uit een andere lidstaat in om aan het werk te gaan bij uw opdrachtgever in Nederland, dan is er sprake van onderaanneming. U bent op dat moment de opdrachtgever van de onderaannemer. Het derde bedrijf meldt zelf zijn eigen personeel, of de meldingsplichtige zelfstandige meldt zichzelf, en u controleert de melding.

Online melden

Melden doet u eenvoudig via het online meldloket. Dit doet u vóórdat u start met de werkzaamheden in Nederland. De opdrachtgever controleert vervolgens of uw melding juist is. Als buitenlandse werkgever of zelfstandige meldt u onder meer:

 • de identiteit van de melder;
 • uw bedrijfsgegevens;
 • uw contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU, tenzij u zelfstandige bent;
 • de gegevens van de Nederlandse opdrachtgever;
 • de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon, mocht u het loon zelf niet betalen;
 • de identiteit van uw eventuele werknemers;  
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor uzelf of uw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling;

Voor meer informatie over de gegevens die nodig zijn voor het invullen van een melding in het online meldloket verwijzen we u naar de checklist voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen.

Uitzonderingen meldingsplicht

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen voor de meldingsplicht.

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige en werkzaam in een van de volgende sectoren? Dan bent u áltijd verplicht zich te melden:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Een volledig overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u in geen van deze sectoren, dan hoeft u uw werkzaamheden in Nederland niet te melden.

Transportsector

Voor de transportsector gelden aanvullende regels, deze vindt u hier.

Jaarmelding

In een aantal gevallen geldt een beperkte meldingsplicht in de vorm van een jaarmelding. U hoeft zich dan maar één keer per jaar te melden. De jaarmelding is onder andere van toepassing op kleine bedrijven (1-9 werknemers) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens en meermaals per jaar in Nederland werken.

Ook als u werkzaam bent in de sector goederenvervoer over de weg, kunt in aanmerking komen voor een jaarmelding.

De jaarmelding is níet van toepassing op de bouwsector en de uitzendsector.

Niet melden

U hoeft uw werknemers niet te melden als:

 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en uw werknemers werken op basis van een Nederlands contract;
 • u werknemers detacheert binnen Nederland;
 • uw werknemers werkzaamheden uitvoeren in bepaalde subsectoren binnen de transportsector;
 • uw werknemers werkzaamheden uitvoeren in de sector openbaar bestuur, overheidsdiensten of extraterritoriale organisaties;
 • uw werknemers bepaalde incidentele werkzaamheden verrichten in Nederland. Denk aan zakelijke besprekingen, dringend onderhoud en reparaties of het bijwonen van congressen. Een volledig overzicht van de categorieën en voorwaarden voor incidentele arbeid, vindt u hier.

Raadpleeg bij twijfel uw personeelsadviseur of kijk bij de FAQ’s.

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland

Ook als u werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland tijdelijk naar Nederland detacheert, geldt de meldplicht en hebben uw werknemers recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen er aanvullende vereisten gelden. Een werknemer uit een derde land die langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. U vindt hier meer informatie over aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EU, EER en Zwitserland.

Toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of buitenlandse werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie direct inzage in alle meldingen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Sociale partners kunnen gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

Boete

Blijkt uit een controle of een bezoek aan de werkplek dat u uw komst niet vooraf of onjuist heeft gemeld, dan kunnen u en uw opdrachtgever hiervoor beiden een boete krijgen. Bekijk hier de boetebedragen.

Rechten en plichten

Werknemers die tijdelijk gedetacheerd zijn naar Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden. Ook heeft u als buitenlandse werkgever een aantal administratieve plichten.

Lees meer over uw plichten als buitenlandse werkgever of zelfstandige.