Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde uitzendkrachten

Bent u naar Nederland gedetacheerd in dienst van een buitenlands uitzendbureau? Dan heeft u vanaf dag één recht op de arbeidsvoorwaarden volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze gelden náást de arbeidsvoorwaarden uit de WML, Arbowet, Arbeidstijdenwet en de Wet Avv. Volgens deze wet heeft u recht op de noodzakelijke arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die vergelijkbaar werk doen in Nederland. Uw werkgever moet hiervoor zorgen. De Waadi geldt als u in Nederland werkt onder toezicht en leiding van een Nederlandse opdrachtgever. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich houden aan deze wet.

Arbeidsvoorwaarden

U heeft recht op de noodzakelijke arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die vergelijkbaar werk doen in dienst van de Nederlandse opdrachtgever. Denk aan:
 

  • loon en overige vergoedingen, zoals reiskostenvergoeding;
  • de regels voor werktijden en voldoende rusttijden (hier hoort bij: overwerk, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen);
  • extra regels om jongeren, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven te beschermen;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
     

De Nederlandse opdrachtgever is verplicht om -voordat de detachering begint- uw werkgever te informeren over de arbeidsvoorwaarden die in zijn organisatie gelden. U kunt zelf aan uw werkgever, of aan werknemers die in dienst zijn van uw Nederlandse opdrachtgever vragen welke arbeidsvoorwaarden u recht op heeft. Soms kunt u deze arbeidsvoorwaarden ook vinden in een cao, bijvoorbeeld in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) of in de nieuwe NBBU-cao voor Uitzendkrachten. In andere gevallen gelden de wettelijke minima zoals het wettelijk minimumloon, of zijn er binnen het bedrijf afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden.

Uitlenen aan een derde partij

Uw werkgever heeft de taak om u de juiste arbeidsvoorwaarden en een veilige werkplek te bieden. Ook als u door de Nederlandse opdrachtgever wordt doorgezonden naar een derde partij. De Nederlandse opdrachtgever is verplicht om uw werkgever vooraf te informeren als hij u doorzendt naar een derde partij.

Extra plichten

Daarnaast gelden op grond van de Waadi extra verplichtingen. Zo moet uw uitzendbureau zich bijvoorbeeld inschrijven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Lees meer over de aanvullende verplichtingen voor uitzendbureaus.