Ik huur een buitenlandse onderneming of zelfstandige in

Contracteert u een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u als klant/opdrachtgever verplicht om te controleren of deze zijn komst (juist) gemeld heeft. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Melding controleren

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst van tevoren melden in het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet vooraf worden gemeld.

Als klant/opdrachtgever (dienstontvanger) bent u verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding juist is. U ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. U kunt de melding online inzien en controleren. Deze melding bevat de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor u komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan kunt u dit online melden.

Onderaannemer

Huurt het buitenlandse bedrijf of de zelfstandige een derde partij in om bij u in Nederland (een deel van de) werkzaamheden uit te voeren, dan is er sprake van onderaanneming. Niet u, maar de buitenlandse werkgever of zelfstandige is op dat moment dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse werkgever of zelfstandige controleert de melding.

Niet gemeld?

Kan de door u ingehuurde buitenlandse werkgever of meldingsplichtige bij aanvang van de werkzaamheden niet aantonen dat hij zijn komst gemeld heeft? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag hem zijn aanwezigheid en werkzaamheden alsnog te melden.

Uitzonderingen

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen voor de meldingsplicht.

Jaarmelding

Als u regelmatig dezelfde buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandig ondernemer inhuurt voor werkzaamheden in Nederland, dan geldt in sommige gevallen een beperkte meldingsplicht in de vorm van een jaarmelding. Er hoeft dan maar één keer per jaar gemeld te worden. De jaarmelding geldt ook voor internationale transportbedrijven of in het buitenland gevestigde zelfstandigen die cabotageritten maken binnen Nederland. Ook zij hoeven zich maar één keer per jaar te melden. U hoeft jaarmeldingen níet te controleren.

Niet melden

De meldingsplicht is niet van toepassing op incidentele arbeid. Denk aan gastsprekers op een congres en werknemers die een korte zakenreis maken. U hoeft dan ook niet te controleren of er gemeld is. Een volledig overzicht van de categorieën en voorwaarden voor incidentele arbeid vindt u hier. En ook de meeste zelfstandigen zonder personeel hoeven zich niet te melden. Een overzicht van de sectoren waar wél een meldingsplicht geldt voor zelfstandigen, vindt u hier.

Toezicht

De Inspectie SZW controleert of werkgevers, zelfstandigen en klanten/opdrachtgevers zich houden aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Sociale partners kunnen gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

Boete

Blijkt uit andere gegevens of een bezoek aan de werkplek dat de komst niet vooraf of onjuist is gemeld, dan kunnen u en de buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige hiervoor beiden beboet worden. Bekijk de boetebedragen op de website van de Inspectie SZW.

Rechten en plichten

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden. Lees meer over deze rechten en plichten.