Ik huur een buitenlandse onderneming of zelfstandige in

Contracteert u een buitenlandse onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit de EU, EER of Zwitserland voor een tijdelijke dienst of opdracht in Nederland? Dan bent u als opdrachtgever verplicht om te controleren of deze zijn komst (juist) gemeld heeft.

Melding controleren

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland een dienst of opdracht komen uitvoeren, moeten hun komst van tevoren melden in het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet vooraf worden gemeld.

Als opdrachtgever (dienstontvanger) bent u verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding juist is. U ontvangt per e-mail bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. U kunt de melding online inzien, door in te loggen als opdrachtgever, en vervolgens dient u de melding te controleren. Deze melding bevat de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor u komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan dient u dit te melden. Uitzonderingen op de verplichting om te controleren vindt u hieronder.

Onderaannemer

Huurt de buitenlandse onderneming of zelfstandige een derde partij in om bij u in Nederland (een deel van de) werkzaamheden uit te voeren, dan is er sprake van onderaanneming. Niet u, maar de buitenlandse onderneming of zelfstandige is op dat moment opdrachtgever. Het derde bedrijf meldt zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse werkgever of zelfstandige controleert de melding.

Niet gemeld?

Is de door u ingehuurde buitenlandse onderneming of meldingsplichtige zelfstandige al gestart met zijn werkzaamheden en heeft u geen bericht gekregen van een melding van de dienst? En kan hij bij aanvang van de werkzaamheden niet aantonen dat hij zijn komst gemeld heeft? Geef dit dan aan in het online meldloket en vraag hem zijn aanwezigheid en werkzaamheden alsnog te melden.

Uitzonderingen

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen voor de meldingsplicht of uw plicht om de melding te controleren.

Jaarmelding

Als u regelmatig dezelfde buitenlandse onderneming of meldingsplichtige zelfstandige inhuurt voor werkzaamheden in Nederland, dan geldt in sommige gevallen een beperkte meldingsplicht in de vorm van een jaarmelding. Er hoeft dan maar één keer per jaar gemeld te worden. De jaarmelding geldt ook voor internationale transportbedrijven of in het buitenland gevestigde zelfstandigen die cabotageritten maken binnen Nederland. U hoeft jaarmeldingen niet te controleren.

Niet melden

De meldingsplicht is niet van toepassing op werknemers die incidentele arbeid uitvoeren. Denk aan gastsprekers op een congres en werknemers die een korte zakenreis maken. U hoeft dan ook niet te controleren of er gemeld is. Een volledig overzicht van de categorieën en voorwaarden voor incidentele arbeid vindt u hier. En ook de meeste zelfstandigen hoeven zich niet te melden. Een overzicht van de sectoren waar wél een meldingsplicht geldt voor zelfstandigen, vindt u hier.

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland

Ook als werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, geldt de meldplicht. Daarnaast kunnen er aanvullende vereisten gelden. Een werknemer uit een derde land die langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig, die door zijn werkgever aangevraagd dient te worden. U vindt hier meer informatie over aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland.
 

Toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers zich houden aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie inzage in alle meldingen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Sociale partners kunnen gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

Boete

Blijkt uit andere gegevens of een bezoek aan de werkplek dat de komst niet vooraf of onjuist is gemeld, dan kunnen u en de buitenlandse onderneming of meldingsplichtige zelfstandige hiervoor beide beboet worden. Bekijk hier de boetebedragen.

Rechten en plichten

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden. Lees meer over deze rechten en plichten.