Rechten en plichten

Werknemers die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, hebben recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. U bent verplicht hen dit te bieden.


Let op!
Gedetacheerde uitzendkrachten hebben vanaf dag één recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en gelden er aanvullende verplichtingen voor hun werkgevers. Lees er meer over op de pagina ‘arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde uitzendkrachten'.

De eerste 12 maanden

Wettelijke Nederlandse arbeidsvoorwaarden
De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden waar uw werknemers de eerste 12 maanden van hun detachering recht op hebben, zijn:
 


Deze arbeidsvoorwaarden staan in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, hebben uw werknemers recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.
 

CAO
In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, hebben uw werknemers recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Bijvoorbeeld:

 • aanvullende regels voor werktijden en voldoende rusttijden;
 • het minimumaantal doorbetaalde vakantiedagen en extra vergoedingen in verband met vakantie;
 • de beloning*, die bestaat uit:
  • het geldende loon in de schaal per week, per 4 weken of per maand;
  • de geldende arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren en onregelmatigheid, denk aan feestdagentoeslag en ploegentoeslag;
  • tussentijdse loonsverhoging;
  • vergoeding voor gemaakte kosten: denk aan kosten die werknemers maken omdat ze noodzakelijk zijn voor het doen van hun werk, denk aan reis-, maaltijd- en verblijfkosten als zij niet werken op hun gewoonlijke werkplek in Nederland.;
  • jaarlijkse loonsverhoging;
  • bonus aan het einde van het jaar;
 • regels voor het ter beschikking stellen van uw werknemers; denk aan gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 • beschermende maatregelen voor zwangere of pas bevallen werkneemsters;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
 • voorwaarden voor het onderdak u biedt, als werknemers niet op hun gewone werkplek in Nederland aan het werk zijn.

* Sommige onderdelen horen niet bij de beloning:

 • bijdragen aan bedrijfspensioenregelingen,
 • bovenwettelijke aanspraken op sociale zekerheid, en
 • toeslagen die worden betaald als vergoeding van met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten.

Onder welke cao uw werknemers in Nederland vallen, is afhankelijk van het soort werk dat zij in Nederland doen. Werk dat niet in Nederland wordt gedaan, valt erbuiten.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een overzicht van alle cao’s. Van de cao’s voor de sectoren waarin de meeste detacheringen in Nederland plaatsvinden, zijn vertalingen beschikbaar.

Arbeidsduurverkorting

Bij Arbeidstijdverkorting (atv) of Arbeidsduurverkorting (adv) werkt u iedere week meer uren dan in uw contract staat. Volgens uw contract werkt u bijvoorbeeld 38 uur per week, maar in werkelijkheid werkt u 40 uur per week. U bouwt dan 2 adv-uren per week op. De extra gewerkte uren neemt u op een ander moment weer op als verlof. Hoe en wanneer u dat doet spreekt u af met uw werkgever.

Na 12 maanden

Na 12 maanden (en in sommige gevallen 18 maanden*) hebben uw gedetacheerde werknemers recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden.

Namelijk:

 • Alle arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao’s.

Met uitzondering van:

 • Extra afspraken over bedrijfspensioen en het afsluiten en opzeggen van het arbeidscontract.

* Als uw opdracht onverwacht langer duurt, dan kan deze door u eenmalig verlengd worden met 6 maanden. Uw gedetacheerde werknemers hebben dan na 18 maanden recht op de aanvullende arbeidsvoorwaarden. U moet deze verlenging aanvragen in het meldloket.


Belangrijk! Vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten
Vergoedingen en toeslagen die uw werknemer ontvangt voor kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van het werk, mogen niet gezien worden als onderdeel van het loon. Denk aan reis-, maaltijd- en verblijfskosten. Dit komt dus boven op het loon dat zij ontvangen en waar zij recht op hebben. U moet op de loonstrook duidelijk maken welk deel het loon is en welk deel de onkostenvergoeding. Op die manier is duidelijk dat werknemers het loon krijgen waar zij volgens de wet of cao recht op hebben, en dat de onkostenvergoeding extra is. Als niet duidelijk is welk deel van een bedrag loon is en welk deel onkostenvergoeding, wordt het hele bedrag gezien als vergoeding. Het telt dan dus niet mee voor het loon waar de werknemer recht op heeft.

Administratieve plichten

Naast het bieden van de juiste arbeidsvoorwaarden heeft u ook een aantal administratieve plichten.

 • De meldplicht voor gedetacheerde werknemers.
 • U bent verplicht om bepaalde documenten van uw werknemers beschikbaar te hebben op de werkplek:
  o arbeidsovereenkomsten;
  o loonstrookjes;
  o arbeidstijdenoverzichten;
  o A1-formulieren; en
  o betalingsbewijzen van het loon.
  Deze documenten moeten schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn. De documenten moeten beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.
 • Deze documenten moeten, na het einde van de werkzaamheden, nog vijf jaar beschikbaar zijn; de Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen. De documenten moeten dan binnen vier weken aan de Arbeidsinspectie gegeven worden.
 • De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen als aanspreekpunt voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De contactpersoon moet tijdens de detachering in Nederland en/of beschikbaar zijn voor het geven van informatie over de opdracht. Het kan bijvoorbeeld een van uw gedetacheerde werknemers zijn.
 • Inlichtingenverplichting: u bent verplicht om op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie informatie te geven die zij nodig heeft om te controleren of werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben.

Handhaving en toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleggen bij het niet naleven van de meldplicht of de inlichtingenverplichting, of het niet beschikbaar hebben van de documenten. De sociale partners houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen. Lees er meer over op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.