Zelfstandigen

De meldingsplicht voor zelfstandig ondernemers geldt alleen als zij werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren of subsectoren. Werkt de zelfstandige die u inhuurt in een van deze (sub)sectoren? Dan dient u de melding te controleren. 

Deze (sub)sectoren worden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht;
 • 03.12 Binnenvisserij.

C Industrie, de afdelingen en groepen:

 • 10.1 Slachterijen en vleesverwerking;
 • 10.2 Visverwerking;
 • 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit;
 • 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten;
 • 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm;
 • 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten);
 • 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.) 
 • 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten;
 • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen;
 • 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten.

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen;

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

 • 81.2 Reiniging;
 • 81.3 Landschapsverzorging.

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

 • 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting;
 • 87.1 Verpleeghuizen;
 • 87.2 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten;
 • 87.3 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 • 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting;
 • 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten;
 • 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten.

De sector waarin de zelfstandige werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden;
 • de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst;
 • de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten;
 • en de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.