Ik ga tijdelijk in Nederland werken

Werkt u in een land binnen de EUEER of Zwitserland? En komt u tijdelijk in Nederland werken op basis van detachering, maar blijft u in dienst van uw werkgever? Dan is uw werkgever verplicht uw komst naar Nederland te melden in het Nederlandse online meldloket. Op die manier kan de Nederlandse overheid controleren of u de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt.

Werkt u tijdelijk in dienst van een Nederlandse werkgever? Dan valt u niet onder de wetgeving voor detachering. Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u op workinnl.nl.

Let op!
Gedetacheerd via een uitzendbureau in uw thuisland? Dan zijn de regels net even anders. Ga naar:

Uw werkgever meldt uw komst

Uw werkgever geeft in het meldloket de volgende gegevens van u door: uw naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsnummer, informatie over waar uw sociale premies betaald worden en mogelijk ook uw e-mailadres. Wilt u weten of u gemeld bent en wat er over u in het meldloket staat? Vraag deze informatie dan op bij uw werkgever.

Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Uw werkgever moet uw komst melden omdat u tijdens het werken in Nederland recht heeft op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Uw werkgever moet u minimaal deze arbeidsvoorwaarden bieden. De melding van uw werkgever in het Nederlandse meldloket maakt het makkelijker om te controleren of hij of zij zich houdt aan het bieden van deze arbeidsvoorwaarden.

Zijn de arbeidsvoorwaarden in uw eigen land beter?

Als de arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden in uw thuisland beter zijn dan in Nederland, dan gelden de voorwaarden van uw thuisland. Dit wordt bekeken per arbeidsvoorwaarde. Het is aan uw werkgever om te checken of dit het geval is.

Voorbeeld: als het minimumloon in uw thuisland gunstiger is, dan heeft u recht op het minimumloon van uw thuisland. Maar u heeft wel recht op bijvoorbeeld de gunstigere Nederlandse regels die gaan over rusttijden, vakantiedagen, veilige arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling.
 

De eerste 12 maanden

Wettelijke Nederlandse arbeidsvoorwaarden
De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden waar u de eerste 12 maanden recht op heeft, zijn:
•    het wettelijk minimumloon;
•    regels voor werktijden en voldoende rusttijden;
•    veilige arbeidsomstandigheden;
•    een minimum aantal betaalde vakantiedagen;
•    een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Deze arbeidsvoorwaarden staan in de Nederlandse arbeidswetgeving en gelden vanaf de eerste dag van uw detachering.

CAO

In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, heeft u de eerste 12 maanden recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Bijvoorbeeld: 

 • aanvullende regels voor werktijden en voldoende rusttijden;
 • het minimum aantal doorbetaalde vakantiedagen en extra vergoedingen in verband met vakantie;
 • de beloning*, die bestaat uit:
  • het geldende loon in de schaal per week, per 4 weken of per maand;
  • de geldende arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren en onregelmatigheid, denk aan feestdagentoeslag en ploegentoeslag;
  • tussentijdse loonsverhoging;
  • vergoeding voor gemaakte kosten: denk aan kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw werk, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten als u voor uw werk van huis bent vanaf uw gewoonlijke werkplaats in Nederland.;
  • jaarlijkse loonsverhoging;
  • bonus aan het einde van het jaar
 • regels voor het ter beschikking stellen van werknemers, zoals gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 • beschermende maatregelen voor zwangere of pas bevallen werkneemsters;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
 • regels voor het onderdak dat uw werkgever u biedt, als u niet op uw gewone werkplek in Nederland aan het werk bent.

* Sommige onderdelen horen niet bij de beloning:

 • bijdragen aan bedrijfspensioenregelingen,
 • bovenwettelijke aanspraken op sociale zekerheid, en
 • toeslagen die worden betaald als vergoeding van met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten.

Onder welke cao u in Nederland valt, is afhankelijk van het soort werk dat u in Nederland doet. Werk dat niet in Nederland wordt gedaan, valt erbuiten.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een overzicht van alle cao’s. Van de cao’s voor de sectoren waarin de meeste detacheringen in Nederland plaatsvinden, zijn vertalingen beschikbaar.
 

Arbeidsduurverkorting

Bij Arbeidstijdverkorting (atv) of Arbeidsduurverkorting (adv) werkt u iedere week meer uren dan in uw contract staat. Volgens uw contract werkt u bijvoorbeeld 38 uur per week, maar in werkelijkheid werkt u 40 uur per week. U bouwt dan 2 adv-uren per week op. De extra gewerkte uren neemt u op een ander moment weer op als verlof. Hoe en wanneer u dat doet spreekt u af met uw werkgever.

Na 12 maanden

Na 12 maanden (en in sommige gevallen 18 maanden*) heeft u recht op uitbreiding van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Namelijk:

•    Alle arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao’s.

Met uitzondering van:

•    Extra afspraken over bedrijfspensioen en het afsluiten en opzeggen van het arbeidscontract.

* Als uw opdracht in Nederland langer duurt dan verwacht, kan uw werkgever een verzoek indienen om de periode waarin u alleen recht heeft op de harde kern van arbeidsvoorwaarden te verlengen naar 18 maanden. Uw werkgever kan het verzoek indienen in het meldloket. U heeft dan vanaf de 19e maand recht op de uitgebreide arbeidsvoorwaarden.

Belangrijk!

Vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten
Vergoedingen en toeslagen die u ontvangt voor kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van het werk mogen niet gezien worden als onderdeel van het loon. Denk aan reis-, maaltijd- en verblijfkosten. Dit komt dus boven op het loon dat u ontvangt en waar u recht op heeft. Uw werkgever moet op uw loonstrook duidelijk maken welk deel het loon is en welk deel de onkostenvergoeding. Op die manier is duidelijk dat u het loon krijgt waar u volgens de wet of cao recht op heeft, en dat de onkostenvergoeding extra is.

Meer weten over wonen en werken in Nederland?

Op workinnl.nl vindt u algemene informatie over wonen en werken in Nederland. Deze website geeft meer uitleg over uw rechten en plichten en wat u moet regelen. Zo wordt u geholpen om veilig, gezond en eerlijk in Nederland te kunnen wonen en werken. U vindt hier ook meer informatie over loon, cao’s en met wie u contact kan opnemen bij vragen.

Veelgestelde vragen