Gelden er aanvullende vereisten voor gedetacheerde derdelanders?

Derdelanders, werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER en Zwitserland, moeten doorgaans een tewerkstellingsvergunning hebben om in Nederland te mogen werken.

Voor gedetacheerde derdelanders geldt een uitzondering op deze verplichting: op grond artikel 4.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt een notificatieplicht voor de detachering van werknemers uit derde landen die rechtmatig gewoonlijk in een andere EU- of EER-lidstaat of Zwitserland werken. Deze notificatie staat werknemers toe om zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland te werken, indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • de werknemer voldoet aan alle regels omtrent verblijf, werkvergunning en sociale zekerheid om voor de werkgever te werken in het land waar de werkgever gevestigd is;
  • de werknemer doet werk dat gelijk is aan het werk dat hij mag doen in het land waar de werkgever gevestigd is;
  • de werknemer is slechts de vervanger van een andere vreemdeling die gelijksoortige arbeid heeft verricht, indien de totale duur van de overeengekomen dienstverrichting niet wordt overschreden; en
  • de werkgever verricht daadwerkelijk substantiĆ«le activiteiten in het land waar hij gevestigd is.

Indien er niet aan (al) deze voorwaarden wordt voldaan, moet de derdelander een tewerkstellingsvergunning in Nederland hebben om te morgen werken.

De buitenlandse werkgever dient gedetacheerde derdelanders te notificeren door hen in het online meldloket te melden. De werkgever dient in het meldloket aan te geven dat de werknemer uit een derde land komt. Deze notificatie vervangt de notificatie die tot 1 maart 2020 bij het UWV werd ingediend. Indien een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt (via artikel 4.6 Buwav), dient de werkgever of de werknemer, naast de notificatie, een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de IND een dergelijke aanvraag krijgt, verifieert de IND of er inderdaad gemeld is. Heeft u een jaarmelding ingediend voor een werknemer uit een derde land, en wilt u voor deze werknemer een verblijfsvergunning aanvragen? Dan dient u een reguliere melding voor deze werknemer in te dienen in het online meldloket, via het online meldloket, zodat de IND kan zien voor welke duur deze werknemer vermoedelijk in Nederland zal werken.

Op het detacheren van deze werknemers van buiten de EU, EER en Zwitserland zijn dezelfde regels van toepassing als op het detacheren van werknemers van binnen de EU, EER of Zwitserland, met betrekking tot bijvoorbeeld het loon en de administratieve verplichtingen. Meer informatie vindt u op de pagina over rechten van werknemers en de plichten voor werkgevers.