Welke administratieve verplichtingen kent de WagwEU?

Buitenlandse werkgevers uit de EU, EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten dienen na beëindiging van de werkzaamheden nog vijf jaar beschikbaar te zijn; de Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.
  • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Nederlandse Arbeidsinspectie kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn;
  • De meldplicht: buitenlandse werkgevers zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket.

De volgende administratieve verplichtingen gelden voor meldplichtige zelfstandigen:

  • De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de Nederlandse werkplek. Het gaat om bewijsstukken waaruit zijn identiteit, de identiteit van de dienstontvanger en de identiteit van de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon blijkt. Deze documenten dienen na beëindiging van de werkzaamheden nog vijf jaar beschikbaar te zijn; de Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.
  • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De meldplicht: meldplichtige zelfstandigen zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket.