Op welke arbeidsvoorwaarden hebben gedetacheerde werknemers recht?

Buitenlandse werknemers die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd, hebben recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. De buitenlandse werkgever is verplicht hen dit te bieden.

Gedetacheerde uitzendkrachten hebben vanaf hun eerste werkdag recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. En er gelden aanvullende verplichtingen voor hun werkgevers. Lees er meer over op de pagina arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde uitzendkrachten.

De eerste 12 maanden

Wettelijke Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Gedetacheerde werknemers hebben de eerste 12 maanden van hun detachering recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden:

Deze arbeidsvoorwaarden staan in de Nederlandse arbeidswetgeving.

Cao

Geldt een algemeen verbindend verklaarde cao? Dan hebben gedetacheerde werknemers recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Bijvoorbeeld:

 • Extra regels voor voldoende werk- en rusttijden;
 • Het minimum aantal betaalde vakantiedagen;
 • Extra vergoedingen voor vakantie;
 • Regels voor het ter beschikking stellen van werknemers. Denk aan gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 • Beschermende maatregelen voor zwangere of pas bevallen werknemers;
 • Gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • Voorwaarden voor het onderdak dat u biedt, als werknemers niet op hun gewone plek in Nederland aan het werk zijn.
 • De beloning:
  • Het geldende loon in de schaal: per week, per 4 weken of per maand;
  • De geldende arbeidsduurverkorting per week, maand, jaar of periode;
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren en onregelmatigheid, denk aan feestdagentoeslag en ploegentoeslag;
  • Een tussentijdse verhoging van het loon;
  • De vergoeding voor gemaakte kosten, zoals noodzakelijke reis-, maaltijd- en verblijfkosten als werknemers niet werken op hun gewoonlijke plek in Nederland;
  • De verhoging van het loon per jaar;
  • De bonus aan het einde van het jaar.

Op sommige onderdelen kunnen gedetacheerde werknemers wel recht hebben maar die horen niet bij de beloning. Ze moeten dus bovenop het loon worden betaald. Dat zijn:

 • Bijdragen aan bedrijfspensioenregelingen;
 • Bovenwettelijke aanspraken op sociale zekerheid;
 • Toeslagen die worden betaald als vergoeding van met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten. Dit zijn kosten die een werknemer in vaste dienst niet zou maken, bijvoorbeeld voor de reis naar Nederland.

Onder welke cao gedetacheerde werknemers in Nederland vallen, hangt af van het soort werk dat zij in Nederland doen. Werk dat niet in Nederland wordt gedaan, speelt niet mee in het bepalen van de juiste cao.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een overzicht van alle cao’s. Van de cao’s voor de sectoren waarin de meeste detacheringen plaatsvinden in Nederland, zijn vertalingen beschikbaar.

Na 12 maanden

Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dat zijn alle arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemene verbindend verklaarde cao’s. Let op: dit geldt niet voor extra afspraken over bedrijfspensioen en het afsluiten en opzeggen van het arbeidscontract.
Duurt de opdracht onverwacht langer? Dan kan deze eenmalig 6 maanden worden verlengd in het meldloket. Gedetacheerde werknemers hebben dan na 18 maanden recht op de aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Belangrijk! Vergoedingen van kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van de detachering zijn geen onderdeel van het loon.
Ontvangt de gedetacheerde werknemer vergoedingen en toeslagen die voor kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van het werk? Deze mogen niet worden gezien als onderdeel van het loon. Denk aan reis-, maaltijd- en verblijfskosten. Werknemers ontvangen deze vergoedingen en toeslagen bovenop het loon waar zij recht op hebben.


De werkgever moet op de loonstrook duidelijk maken welk bedrag het loon is en welk bedrag de onkostenvergoeding is. Zo is duidelijk dat werknemers het loon krijgen waar zij volgens de wet of cao recht op hebben. En dat de onkostenvergoeding extra is.


Is niet duidelijk welk bedrag het loon is en welk bedrag de onkostenvergoeding? Dan wordt het hele bedrag gezien als vergoeding. Het telt dan dus niet mee voor het loon waar de werknemer recht op heeft.

Handhaving en toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleggen bij het niet naleven van de meldplicht of de inlichtingenverplichting, of het niet beschikbaar hebben van de documenten. De sociale partners houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen. Lees meer over wat er gebeurt als de WagwEU niet wordt nageleefd.