Wat gebeurt er bij niet naleving van de WagwEU?

Als de werkgever de geldende arbeidswetten niet naleeft, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Worden de harde kernbepalingen uit de toepasselijke cao niet nageleefd, dan kunnen werknemers hierop alsnog aanspraak maken. Om naleving te eisen kunnen zij zich wenden tot de vakbonden.

Bij niet naleven van de meldingsplicht, kunnen de buitenlandse werkgever, de zelfstandige én de klant/opdrachtgever (dienstontvanger) een boete krijgen. Bij niet naleven van de inlichtingenplicht door de buitenlandse werkgever of zelfstandige kan een (hoge) boete worden opgelegd. Zijn de benodigde documenten niet beschikbaar op de werkplek beschikbaar, dan kan ook hiervoor een boete worden opgelegd. De hoogte van de boetebedragen vindt u op de website van de Inspectie SZW.

Voor overtredingen van de meldplicht die zijn begaan voor 1 september 2020, wordt geen boete opgelegd. Hiermee krijgen buitenlandse dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers enige tijd om bekend te raken met de meldplicht. Daarbij is onderkend dat het, ondanks de voorlichting die in dit kader wordt geboden, voor kan komen dat niet in alle gevallen in eerste instantie volledig juist aan de meldingsplicht wordt voldaan.

De termijn tot 1 september 2020 geldt niet voor meldingen die tot 1 maart 2020 gedaan moesten worden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voor grensoverschrijdende dienstverrichting. Dit betreft namelijk de voortzetting van een reeds bestaande meldplicht.