Waar vind ik de regelgeving over de meldingsplicht?

Op wetten.overheid.nl vindt u de beschikbare regelgeving (informatie in het Nederlands).

De regelgeving is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en voor wat betreft cao’s in de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. De arbeidsvoorwaarden die onder de harde kern vallen staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving, te weten de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene wet gelijke behandeling.