Moet ik mij als zelfstandige ook melden?

De meldingsplicht geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren. Meldingsplichtige zelfstandigen hebben ook een aantal administratieve plichten.

Om te bepalen in welke sector u werkt, kijkt u naar de activiteiten die u in Nederland uitvoert en de ondergenoemde criteria. Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen.

De sector waarin u werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden;
 • de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst;
 • de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten; en
 • de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.

U dient zich te melden als u werkt in een van de volgende sectoren of subsectoren, die in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) worden aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht;
 • 03.12 Binnenvisserij.

C Industrie, de afdelingen en groepen:

 • 10.1 Slachterijen en vleesverwerking;
 • 10.2 Visverwerking;
 • 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit;
 • 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten;
 • 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm;
 • 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten);
 • 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.)
 • 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten;
 • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen;
 • 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten.

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen;

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

 • 81.2 Reiniging;
 • 81.3 Landschapsverzorging.

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

 • 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting;
 • 87.1 Verpleeghuizen;
 • 87.2 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten;
 • 87.3 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 • 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting;
 • 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten;
 • 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten.

Administratieve plichten

Op grond van de WagwEU geldt voor meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER of Zwitserland een aantal verplichtingen:

 • De meldingsplicht: meldingsplichtige zelfstandigen uit de bovengenoemde landen zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen. Zij dienen hun melding te doen vóór aanvang van de werkzaamheden, via het Nederlandse online meldloket. De opdrachtgever is verplicht om te controleren of de dienst correct is aangemeld. Is de melding onjuist of ontbreekt deze, dan moet de opdrachtgever dit aangeven in het meldloket.
 • De verplichting om bewijsstukken beschikbaar te hebben op de werkplek waaruit hetvolgende blijkt:
  o zijn identiteit;
  o de identiteit van de dienstontvanger;
  o de identiteit van de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon;
  Deze documenten dienen na beëindiging van de werkzaamheden nog vijf jaar beschikbaar te zijn; de Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.
 • Inlichtingenverplichting: de verplichting om op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie informatie te verstrekken die de Inspectie nodig heeft voor het uitoefenen van het toezicht.

Deze plichten zijn ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer een persoon als zelfstandige door een opdrachtgever wordt ingehuurd, maar deze feitelijk werknemer is. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de meldplicht, het beschikbaar hebben van de documenten of de inlichtingenverplichting.